Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Ο αληθής ποιητής

Ο αληθής ποιητής πρέπει να ομοιάζη την δρυν, ήτις όσον υψηλότερα αίρει την κεφαλήν προς τον ουρανόν, τόσον βαθύτερον βυθίζει την ρίζαν εις την γην. 

 Εμμανουήλ Ροΐδης «Ανέκδοτοι σκέψεις». Άπαντα, Ε΄. Ερμής, 1978. 367.